Дошкільний навчальний заклад /ясла-садок/ №15 «Пролісок» комбінованого типу
Статут ДНЗ

I.   Загальні положення

1.1.     Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№ 15 створений відповідно до рішення міськвиконкому, знаходиться у комунальній власності.

1.2.       Юридична адреса дошкільного навчального закладу №15:

82400 Львівська обл., м. Стрий, вул. Вокзальна, 106 тел. 5-23-46, 99-31-12

1.3.    Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №15(далі навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний банківський рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4.    Засновником, власником навчального закладу є відділ освіти Стрийського міськвиконкому.

1.5.     Головним завданням навчального закладу є:

•         збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

•         виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

•         формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

•         виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

•         здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

1.6.    Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про освіту", Законом України „Про дошкільну освіту", Конвенцією ООН про права дитини, Декларацією прав дитини, Національною програмою „Діти України", іншими нормативними актами та власним статутом.

1.7.      Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетентності, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.8.    Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за здобуття дітьми дошкільної освіти у дошкільному навчальному закладі та забезпечує виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, дотримання фінансової дисципліни.

1.9.    У навчальному закладі визначена українська мова навчання, запроваджено профільне навчання фольклорно-літературного напрямку.

II.   Організація навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного річного плану роботи та плану роботи на оздоровчий період.

II.              В плані роботи відображається найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

III.           План роботи затверджується керівником навчального закладу і погоджується з міськвно.

1.10.      Основним документом що регулює навчально-виховний процес є Державна базова програма та навчально-методичні посібники затвердженні спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

1.11. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку здійснюється за окремими програмами і методиками розробленими на основі Державної базової програми спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки за погодженням з спеціально установленим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.

IV.  Вихованці груп інтернатного типу отримують освіту в середніх загальноосвітніх школах прилеглого мікрорайону.

1.12.  Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:

•         формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

•         виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

•         утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

•         розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

1.13.     Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини, або осіб, які їх замінюють за рахунок коштів батьків дитини, або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками, або особами, які їх замінюють та навчальним закладом у межах гранично-допустимого навантаження дитини.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1.    Учасниками навчально-виховного процесу навчального закладу є:

•         діти дошкільного віку, вихованці груп інтернатного типу;

•         педагогічні працівники, технічні працівники та навчально-допоміжний персонал, батьки, представники підприємств, громадських організацій, фондів, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

3.2.      Права дитини у сфері дошкільної освіти.

Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України „Про освіту", Законом України „Про дошкільну освіту", Конвенцією ООН про права дитини, Декларацією прав дитини, іншими нормативно-правовими актами.

Дитина має гарантоване державою право на:

V. безоплатну дошкільну освіту, безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання, захист від будь-яких інформацій пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

VI.            безоплатне медичне обслуговування;

VII.        захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

VIII.     здоровий спосіб життя.

1.14.    Права та обов'язки педагогічних працівників визначаються Законом України „Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту ",іншими нормативно-правовими актами

1.15.    Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу -особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов 'язки.

1.16. Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення навчально виховного процесу становить:

вихователя групи загального типу - ЗО годин; вихователя групи компенсуючого типу - 25 годин; соціального педагога - 40 годин; практичного психолога - 40 годин; музичного керівника - 24 години; вчителя логопеда - 20 годин; вихователя - методиста - 36 годин; на тиждень, що відповідає тарифній ставці. Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників дошкільного навчального закладу встановлюються Кабінетом Міністрів України.

1.17.    Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно правовими актами.

1.18.       Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу менше тарифної ставки, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

1.19.      Педагогічні працівники мають право на:

додаткову оплачувану відпустку. Тривалість відпустки помічників вихователів навчального закладу становить 28 календарних днів;

IX.            вільний вибір, розробку та застосування методик виховання і навчання дітей, за погодженням з педагогічною радою установи;

X.  на підвищення кваліфікації в педагогічних вищих навчальних закладах аспірантурі з виплатою їм стипендії за наявності відповідних фондів;

XI.            вимагати від завідувача навчальним закладом створення умов для здійснення навчально-виховного процесу.

XII.    Педагогічні працівники зобов'язані:

1.20.      дотримуватись статуту навчального закладу , правил внутрішнього трудового розпорядку умов контракту чи трудового договору;

1.21.      співпрацювати з сім'єю вихованця з питань навчання і виховання дітей.

XIII.       Працівники навчального закладу несуть відповідальність за життя, фізичне та психічне здоров 'я кожної дитини згідно чинного законодавства.

XIV.      Атестація педагогічних працівників навчального закладу Атестація педагогічних працівників навчального закладу є обов'язковою

і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України , затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

За результатами атестації педагогічних працівників навчального закладу визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія(спеціаліст, спеціаліст другої категорії спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії),може бути присвоєно відповідне педагогічне звання вихователям - „Вихователь- методист", а вихователю-методисту - „Старший вихователь" 3.12 Соціальний захист дітей дошкільного віку.

Держава забезпечує соціальний захист , підтримку дітей дошкільного віку, особливо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації а також дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей. Дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування гарантовано право на збереження родинних стосунків, утримання у навчальних закладах, за рахунок держави, а також на захист їх особистих, майнових і житлових прав згідно із законодавством України.

Дітям першого і другого року життя за рахунок держави гарантується забезпечення соціальними продуктами дитячого харчування, включаючи донорське, вітамінізоване молоко, молочні суміші та дієтичні продукти, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

Дітям, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку тривалого лікування та реабілітації гарантовано право на відвідування навчальних закладів з гнучким режимом роботи та їх утримання за рахунок держави. Діти, які потребують корекції зору забезпечуються засобами орієнтації і сприйняття інформації, а також іншими засобами індивідуальної корекції за рахунок держави у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. 3.13. Медичне обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі.

Організація безоплатного медичного обслуговування в системі дошкільної освіти забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і здійснюється закладами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров'я відповідно до законодавства України.

У дошкільному закладі діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу, або відповідних закладів охорони здоров'я у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

Органи та заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у навчальному закладі, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров'я, несуть відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально- профілактичних заходів у навчальному закладі. 3.14 Організація харчування дітей у навчальному закладі.

Натуральний набір продуктів для харчування дітей визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я спільно з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі фінансів відповідно до законодавства України.

Організація та відповідальність за харчування дітей у навчальному закладі покладається на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також на керівника навчального закладу.

Контроль за якістю харчування покладається на засновника, відповідні органи управління охорони здоров'я, та відповідні органи управління освітою.

Батьки або особи, які їх замінюють вносять плату за харчування дітей в розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування.

Від оплати за харчування дітей звільняються батьки або особи, що їх замінюють, у сім'ях в яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму.

Порядок встановлення плати за харчування дитини визначається Кабінетом Міністрів України.

У навчальному закладі організовується 4-х разове харчування;

- в групах інтернатного типу організовується 5-ти разове харчування. 3.15. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють:

XV.                 обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчального закладу;

XVI.             брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази установи;

XVII.          захищати в органах громадського самоврядування та у відповідних державних органах і суді інтереси своїх дітей;

• заслуховувати звіти завідувача та вихователів навчального закладу про роботу навчального закладу.

Батьки або особи, які їх замінюють зобов'язані:

виховувати у дітей любов до України, повагу до національних історичних культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

постійно дбати про фізичне здоров'я та психічний стан дітей, створювати умови для розвитку їх природних задатків, здібностей;

поважати гідність дитини;

своєчасно вносити плату за утримання дитини в навчальному закладі у встановленому порядку;

своєчасно сповіщати навчальний заклад про можливість відсутності або хворобу дитини. 3.16. Комплектування груп навчального закладу.

Навчальний заклад має різновікові групи загального розвитку: ясельну групу, групи компенсуючого типу для дітей з ЗПР та слабозорих дітей, групи інтернатного типу. В навчальному закладі функціонують групи денного і цілодобового перебування дітей, профільні групи

Групи комплектуються за віковими, сімейними, родинними ознаками.

Порядок комплектування визначається засновником.

В навчальний заклад зараховуються діти віком від 1 до7 років.

В групи інтернатного типу зараховуються діти віком від Ідо 16 років позбавлені батьківського піклування внаслідок їх смерті, позбавлення батьківських прав, відібрання дітей в установленому законом порядку та інших причин, з малозабезпечених та неблагополучних сімей.

Наповнюваність груп у навчальному закладі становить:

для дітей віком від одного року до 3-ох - до 15 осіб; для дітей віком від 3 до 6 (7) років - до 20 осіб; в групах інтернатного типу - до 15 осіб; в групах компенсуючого типу до 12 осіб; в оздоровчий період до 15 осіб.

Для зарахування дітей в групи компенсуючого типу необхідно надати витяг з протоколу психолого-медико-педагогічної консультації.

Для зарахування дітей в групи інтернатного типу необхідне скерування відділу освіти. Скерування видається на основі розпорядження міського голови про необхідність влаштування дитини, заключення опікунської ради. При цьому до скерування додаються такі документи:

XVIII.     Свідоцтво про народження дитини в оригіналі, або висновок медичної комісії при відсутності свідоцтва, який засвідчує вік дитини.

XIX.            медична довідка про стан здоров'я (прививки);

XX.               документ про освіту для дітей шкільного віку;

XXI.            акт обстеження житлово-побутових умов;

XXII.        документи про батьків або осіб, що їх замінюють (копія свідоцтва про смерть, рішення суду про позбавлення батьківських прав, довідка про хворобу,

або розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків, або неможливість виховання ними своїх дітей)

XXIII.    довідка про місце проживання братів, сестер, найближчих родичів, якщо вони є.

XXIV.     акт опису майна що залишилося після смерті батьків і відомості про осіб, що відповідають за його збереження;

XXV.         документи про закріплену житлову площу за неповнолітніми;

дані про вкладання приватизаційного та компенсаційного сертифікатів.

Випуск вихованців груп інтернатного типу здійснюється згідно рішення педагогічної ради, яке затверджується відділом освіти.

Відрахування вихованців у зв'язку з їх поверненням для подальшого виховання до батьків осіб, які їх заміняють, усиновлення здійснюється відповідно висновку опікунської ради незалежно від віку вихованців.

При випуску, відрахуванні вихованців груп інтернатного типу видаються такі документи: свідоцтво про народження дитини, а тим хто досягнув 16 років також і паспорт, довідка про перебування в інтернатній групі, довідка про стан здоров'я, документ про освіту для дітей шкільного віку, відомості про батьків і родичів: документи про право на майно, житло, гроші, засоби та інші документи, якщо вони були в особовій справі.

Відрахування дітей з навчального закладу здійснюється на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, за бажанням батьків, або осіб які їх замінюють, коли дитина не відвідує навчання без поважних причин більше місяця; у разі не внесення плати за утримання дитини після встановленого терміну.

Термін повідомлення батьків про відрахування дитини - 1 місяць.

За дітьми зберігається місце в навчальному закладі в разі їх хвороби, карантину, хвороби або відпустки їхніх батьків, або осіб, які їх замінюють, а також у літній період - (75 днів).

XXV.         Режим роботи навчального закладу.

З 7.30 - 19.30 - дошкільні групи.

З 7.00 - круглодобова група, в п'ятницю- до 21.00.

XXVI.     інтернатні групи працюють круглодобово.

1.22.           Управління навчальним закладом.

•                 Управління навчальним закладом здійснюється його засновником. Керівництво навчальним закладом здійснює його завідувач, який призначається та звільняється засновником з дотриманням чинного законодавства.

•                    Колегіальним, постійно діючим органом управління навчальним закладом є педагогічна рада. Педагогічна рада сворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

До складу педагогічної ради навчального закладу входять завідувач, вихователь-методист, вихователі, старші вихователі, логопеди, практичні психологи, музичні керівники, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. Головою педагогічної ради є його завідувач. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада навчального закладу:

XXVII.                   оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

XXVIII.               розглядає питання удосконалення організації навчально- виховного процесу;

XXIX.                      визначає план роботи навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

XXX.  затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

XXXI.                      обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

XXXII.                   аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності в навчальному закладі;

XXXIII.               визначає шляхи співпраці навчального закладу з сім'єю;

XXXIV.                розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників;

XXXV.                    заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

XXXVI.                затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

XXXVII.             розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.

1.23.  Органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу навчального закладу та батьків, які їх замінюють.

Загальні збори заслуховують керівника навчального закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічній діяльності, гозглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово- господарської діяльності навчального закладу.

1.24.   Завідувач навчальним закладом несе відповідальність за організацію діяльності навчального закладу:

XXXVIII.         забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;

XXXIX.                діє від імені установи, представляє її в усіх державних

органах;

XL.         розпоряджається коштами, укладає договори, в тому числі угоди з батьками, відкриває рахунки в установах банків;

XLI.     в межах своєї компетентності видає накази, обов'язкові для виконання працівниками навчального закладу;

XLII.  приймає на роботу та звільняє працівників;

XLIII.                      організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання та навчання дітей;

XLIV.                       затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати, утвореного установленому порядку і погоджує його із засновником та педагогічною радою;

XLV.   встановлює доплати, надбавки, премії працівникам навчального закладу, забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших умов щодо охорони життя і здоров'я дітей;

XLVI.                       створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного процесу навчального закладу.

XLVI.                        Матеріально-технічна база навчального закладу.

1.25.      Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інше. Майно навчального закладу належить йому на правах визначених Законом „Про дошкільну освіту" та іншими нормативно-правовими актами.

1.26.Вимоги до матеріально-технічної бази навчального закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов'язкового обладнання навчального закладу, в тому числі колекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально- методичної, художньої та іншої літератури.

1.27.Утримання та розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу в межах Типового переліку обов'язкового обладнання дошкільних навчальних закладів фінансуються за рахунок коштів засновників цього закладу.

II.          Фінансово-господарська діяльність навчального закладу.

•                  Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється відповідно до Закону України „Про освіту", законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

•                  Джерелами фінансування навчального закладу є кошти засновника, відповідних бюджетів, батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти, незаборонені законодавством України.

•             Навчальний заклад має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси,

XLVII.                    користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу,

XLVIII.                 здавати в оренду приміщення (без права викупу) за погодженням із засновником.

7.4. Навчальний заклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбаченими чинним законодавством.

XLVIII.                 Міжнародне співробітництво.

1.28. Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до Закону України „Про освіту", Закону України „Про дошкільну освіту", інших нормативно- правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.29.   Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.

II.      Відповідальність у сфері дошкільної осв'ти.

•                Особи, винні у порушенні законодавства про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому Законами України.

•                  Невиконання навчальним закладом завдань дошкільної освіти, вимог Базового компоненту дошкільної освіти є підставою для позбавлення їх ліцензії.

•                Позбавлення ліцензії зумовлює ліквідацію чи реорганізацію навчального закладу.

•         Контроль за діяльністю навчального закладу.

3.3.            Контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.

3.4.            Контроль за діяльністю навчального закладу здійснюють спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад, органи місцевого самоврядування.

3.5.             Основною формою контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки. Результати державної атестації навчального закладу оприлюднюються.

3.6.         Контроль за дотриманням навчальним закладом норм і державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти та виховання здійснюється органами виконавчої влади, міським відділом освіти.

10.5. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально- виховним процесом встановлюється відділом освіти Стрийського міськвиконкому.

XI. Реорганізація або ліквідація навчального закладу.

XLIX.                        Реорганізація або ліквідація навчального закладу здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

L.                     Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймається міською державною адміністрацією за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

LI.             Засновник навчального закладу на має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати в ньому площу території, кількість груп, а також здавати в оренду приміщення (будівлі).

LII.                Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеному засновником.

і 1.5. В разі ліквідації чи реорганізації навчального закладу вихованцям забезпечується влаштування в інший навчально-виховний заклад. Працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.